Ouderraad


Wat doet de Ouderraad?

Met de instelling van de Ouderraad (OR) wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de Medenzeggenschapsraad (MR), het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zo’n manier, dat de werkzaamheden van de OR bijdragen aan het maximaal functioneren van het onderwijs.

De OR heeft daarvoor 6-8 keer per jaar overleg, waarbij ook een aantal leerkrachten aanwezig zijn. De secretaris stelt de agenda op en de voorzitter leidt de vergadering. Bij dit overleg komen meestal een aantal vaste onderwerpen aan de orde. Een van de leerkrachten bericht over schoolzaken als eventuele ziekte van personeel en andere schoolzaken. Als er plannen zijn om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren, dan wordt hierover verteld en gevraagd of de OR kan helpen bij de organisatie.

Vaste punten die jaarlijks terugkeren zijn onder andere; de ouderbijdrage, organisatie van de Avondvierdaagse, het Sinterklaas- en Kerstfeest en het helpen kiezen van het zendingsproject. De Ouderraad is de schakel tussen ouders, school en MR.

Verder worden er nog veel zaken geregeld die tijdens een schooljaar aan de orde komen. De penningmeester maakt ieder jaar een verslag van de inkomsten en uitgaven van de OR.

Ouders kunnen te allen tijde bij de diverse leden van de OR aankloppen als er zaken zijn die ze graag onder de aandacht willen brengen. Een OR-lid wordt gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar en kan nog eenmaal herkozen worden met drie jaar (tot maximaal zes jaar, of zolang een kind van betreffende lid de school bezoekt). Voor de OR is een reglement opgesteld waarin de werkzaamheden worden omschreven.

Aanspreekpunt OR:
Voorzitter, Linda van den Broek

Email: or@cbskorenmaat.nl

Linda van den Broek, Voorzitter
Marjolein Smeulders, Penningmeester
Joyce Schoonderbeek, Secretaris
Lida Vermeulen, Algemeen lid
Diana Verschoor Algemeen lid
Esmee Kamphorst, Algemeen lid
Inge van Rootselaar, Algemeen lid
Wendy van Doorn, Algemeen lid