Medezeggenschapsraad

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van drie ouders en een vertegenwoordiging van drie leerkrachten. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De leden van de oudergeleding komen via verkiezingen in de MR. De leden van de personeelsgeleding hebben bij toerbeurt zitting in de MR. De leden verbinden zich voor een periode van drie jaar aan de MR. Op dit moment bestaat de ouder geleding uit Coen van de Wetering (voorzitter en lid GMR), Karin van den Berg en Miriam Terlouw. De personeelsgeleding bestaat uit Susanne Slok (secretaris), Annelies Langenberg (lid GMR) en Danielle van de Braak.

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Iedere zes weken komen de leden bij elkaar. In dit overleg gaat het over zaken als een nieuwe lesmethode, kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen in de school.

Taken medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Deze rol pakt de directeur door de MR tijdig en goed te informeren. Tijdens de vergadering is de directeur aanwezig voor de onderwerpen die nadere toelichting nodig hebben. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Bij instemmingsrecht stemmen de ouders en de leerkrachten in met bijvoorbeeld het schoolplan of het schoolreglement. De MR heeft het adviesrecht over bijvoorbeeld een lesmethode. Het schoolbestuur is vrij in de keuze het advies op te volgen.  Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Vanuit de MR is er ook een afvaardiging aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de MR van de schoolvereniging. Eén ouder en één leerkracht nemen deel aan het overleg van de GMR.

Jaarlijks vindt er een kascontrole bij de OR plaats door de MR over de besteding van de middelen uit de vrijwillige bijdrage.

Contact
Heb je onderwerpen die je in wil brengen bij de MR dan kun je contact met ons opnemen door ons bijvoorbeeld aan te spreken bij het schoolplein of een e-mail te sturen naar mr@cbskorenmaat.nl.